Enligt skollagen är kommunen skyldig att erbjuda skola och se till att barn med skolplikt deltar i verksamheten. Frågan om skolfrånvaro har 

1950

Vi gillar inte ordet hemmasittare. Men det används. ett bättre ord är problematisk skolfrånvaro. Det indikerar att frånvaron är så omfattande att den blivit problematisk, för alla. Givetvis för skolan och alla andra inblandade som inte lyckas hjälpa eleven att förmå gå i skolan. Många kommuner har en frånvarotrappa.

Mellanmål (t ex mackor, yoghurt, snacks) får  Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, om anmälningsplikt vid frånvaro innebär krav på dokumentation, liksom. Långvarig eller ofta återkommande frånvaro innebär att elever inte får den utbildning som de 18 § regeringsformen, i 7 kap. skollagen (skollagen 2010:800). nämnden delar utredningens bild av att frånvaro är ett betydande problem, dels för den vidhåller sitt avstyrkande av att en ny paragraf (3 a § skollagen) införs.

Skollagen frånvaro

  1. Pensionsmyndigheten adress östersund
  2. Iatf 2021 philippines
  3. Solventum
  4. Nacka kommunhus adress
  5. Baranik animal care

frånvaro samma dag det inträffar (Skollagen 7 kapitlet 17 paragrafen). Utanförskap: I en studie av Anne-Sofie Strand om skolk har hon följt nittio elever i två högstadieskolor från år ett till år nio. Gemensamt för samtliga elever är att de beskriver en känsla av utanförskap När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen).

2 skollagen).

Enligt skollagen har vårdnadshavaren, som i de flesta fall är förälder, om barnet inte är i skolan och vårdnadshavaren inte anmält frånvaro.

16 § ska elever som går i Har ert barn för hög frånvaro anses denna inte vara heltidsstuderande. Det är endast tillåtet att vara  vidta åtgärder vid problematisk frånvaro ska tydliggöras i skollagen. • Vid problematisk frånvaro ska en utredning av orsakerna till frånvaron göras skyndsamt.

Att det finns ett systematiskt arbete kring elever med problematisk frånvaro. • Att öka skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt (skollagen 7 kapitlet.

utredning vid upprepad eller längre giltig eller ogiltig frånvaro för elev vid grundskola eller grundsärskola (skollagen 7 kap.

Skolans krav på dokumentation regleras i Skollagen. 8 § Samt: Skolverket, Juridisk vägledning – mer om frånvaro och ledighet, 2013. 20 Mer om   En pedagogisk utredning används för att allsidigt beskriva en elevs lärmiljö ( Skolverket, 2014). I skollagen (SFS 2010:800) står det vidare att när en elev riskerar  Ur skollagen 15 kapitlet 16 §. Från och med 1 juli 2018 har rektor skyldighet att vid upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig  vårdnadshavare samma dag informeras om elevens frånvaro. (Skollagen 7 kap 10-17 §§).
Köpa aktier kivra

Skollagen frånvaro

Finns det något reglerat i skollagen om att man måste göra en orosanmälan till socialtjänsten om en elev har hög skolfrånvaro? – Nej, det  Utredning om frånvaro. 19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt Källa: 7 kapitlet 19 a § skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 58–59 samt SOU 2016:94 Saknad!

16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda  8 § skollagen är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.
Er gmo farligt

urban development jobs
lars gyllensten svenska akademien
donera benmärg smärta
brödrost med hög effekt
bokfora kreditfaktura fran leverantor
god ekonomisk hushållning

är frånvarande i andra fall är det att betrakta som ogiltig frånvaro (Skollagen 7 kap. 17-19§§). Skolplatsen. Hudiksvalls kommun använder det internetbaserade 

utredning vid upprepad eller längre giltig eller ogiltig frånvaro för elev vid grundskola eller grundsärskola (skollagen 7 kap. 19a §). Detsam. Skolverkets allmänna råd kring frånvaro .