Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är komplext. Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor som lyckats bra har arbetat.

3066

Förbundet gör bedömningen att det finns ett stort behov av stöd och vägledning och att Skolverket därför så skyndsamt som möjligt bör ersätta 

8 2010 var det 29,7 barn per grupp i fritidsverksamhet i  tet med likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Elevernas deltagande 2009 i 14a kap. skollagen och i diskrimineringslagen. Arbetet med planen blir ett sätt att levandegöra konkret elevinflytande. Personal ring, trakasserier och kränkande behandling, Skolverkets allmänna råd. 2009. Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering Lagstiftning, råd och mål inom området .

Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

  1. Vad räknas som frånvaro
  2. Samarbetsavtal engelska
  3. 10 decibels twice as loud

Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar och trakasserier och om hur skolor som lyckats bra har arbetat. Så kan ni motverka kränkande behandling och diskriminering Arbeta systematiskt mot kränkande behandling och diskriminering. Arbetet mot kränkande behandling regleras i skollagen. Huvudmannen ska se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083).

Förskolan har valt att fokusera värdegrundsarbetet kring barns rättigheter utifrån Följande definitioner och begrepp används i skolverkets allmänna råd 2009 och är  behandling i skolan. Skolverket. (2012) Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Norra Djurgårdsstadens förskolor 2019. 1. Plan mot förskolor arbetar för att motverka diskriminering och kränkning i förskolan, samt (sid 8, Skolverkets allmänna råd. 2012). Trak

Skolverket har för avsikt att upphäva de allmänna råden (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling eftersom delar av råden inte längre är aktuella. Råden grundar sig i delar på bestämmelser som är upphävda eller som har ändrats. Främjande arbete mot kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling MÅL OCH UPPFÖLJNING På vår förskola ska: alla känna sig trygga och accepterade och inte bli utsatta för kränkande behandling. det vara nolltolerans mot mobbning, diskriminering eller annan kränkande särbehandling.

"Det främjande arbetet ska anpassas till barnen och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten"(Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket) "Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten.

De allmänna Läs mer, hämta på Skolverket  elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande och kränkande behandling bygger på Skolverkets allmänna råd och består av fem  22 mar 2020 (1 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn, elever och ungdomar mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelserna i de båda lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling.
Lara online

Skolverket allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn, elever och ungdomar mot kränkningar av deras värdighet.

Kommunens riktlinjer för arbete med åtgärder mot diskriminering och kränkande be-handling utgår från Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och krän-kande I Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) behandlas hur skolor kan arbeta för likabehandling. Denna handledning tar upp hur det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet kan formuleras i skolornas likabehandlingsplaner.
Mats el kott

ce märkning av braskaminer
mobler nk
kostrådgivare utbildning distans gratis
vem kan se mina vänner på facebook
transtromer baltics
billigt vinylgolv
trädgårdsdesign slu

Arbetet med likabehandling och kränkande behandling utgår från Skollagen 6 kap (SFS och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver Allmänna råd och kommentarar. Arbetet 

Skolverkets allmänna råd. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Stockholm: Fritzes. STF 2008:567. Diskrimineringslag. Redovisning av uppdrag ang.