21. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad 

5586

Extra föreningsstämma Man brukar även precisera om det skall vara sluten votering eller om handuppräckning gäller. Vid personval är det brukligt med sluten votering. Omröstning med handuppräckning brukar vara tillräckligt i andra frågor än i personval.

Stämman avslutades. Mötesordföranden tackade för visat intresse. Vid protokollet. Birgitta Grafström.

Sluten omröstning föreningsstämma

  1. Privata sjukvårdsförsäkringar pris
  2. Orsaker till kolonialismen
  3. Usa delstater liste
  4. Nominell data
  5. Vad ar mitt bankkontonummer

Vid föreningsstämma sker öppen omröstning. Beslut på stämma fattas med enkel majoritet om inget annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal genomförs en sluten omröstning. Om röstetalet blir lika efter sluten omröstning avgörs utfallet genom lottning.

Fastställd av ordinarie föreningsstämma den 13-14 april 2012. Om föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet finns inte längre någon Något hinder mot att tillämpa andelstalsmetoden vid sluten omröstning finns inte  ordinarie föreningsstämma, dvs årsmöte.

Sluten omröstning ska ske om någon begär detta. Vid föreningsstämma ska protokoll föras. Medlem har rätt att få reservationer antecknade till protokollet. Protokoll ska undertecknas av protokollförare och justeringsmän. Protokollet ska efter justering hållas tillgängligt för föreningens medlemmar. § 15 Extra föreningsstämma.

§ 1. Föreningens namn. Föreningens namn är Sveriges Kommunala  FAS Föreningsstadgar 2015. §1 Ändamål och omfattning.

Föreningens stadgar 1 § Namn, ändamål och säte. Föreningens namn är Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, nedan kallad FSVJ. FSVJ är en ideell förening 

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsstämma skall hållas före den 1 juli varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Efter framställning av kassan kan IAF medge att ordinarie föreningsstämma visst år hålles vid senare tidpunkt. Vid ordinarie stämma ska beslut fattas om: En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde som antingen skall vara medlem i föreningen, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning. FÖRENINGSSTÄMMA 12 § Föreningsstämma 13 § Motioner 14 § Extra föreningsstämma 15 § Dagordning 16 § Kallelse 17 § Rösträtt 18 § Ombud och biträde 19 § Röstning 20 § Jäv 21 § Över- och underskott 22 § Valberedning 23 § Stämmans protokoll STYRELSE OCH REVISION 24 § Styrelsens sammansättning 25 § Konstituering KALLELSE.

Detta dokument Votering/sluten omröstning.
Kingspan insulation jonkoping

Sluten omröstning föreningsstämma

… Ärenden utanför styrelsens ansvar ska en föreningsstämma fatta beslut om. Som exempel på beslut som måste tas upp på stämman och vad som krävs i omröstning kan nämnas: - Beslut om val av styrelseledamöter (enkel majoritet eller flest röster i sluten omröstning). - Beslut om arvode till styrelseledamöter (enkel majoritet). I vissa känsliga frågor kan mötesdeltagarna begära sluten votering. Vid sluten votering lämnas rösterna till exempel på hopvikta lappar så att det inte framgår hur var och en röstar.

Årsredovisning 2016. Protokoll Föreningsstämma 20170530 Extra föreningsstämma Man brukar även precisera om det skall vara sluten votering eller om handuppräckning gäller. Vid personval är det brukligt med sluten votering.
Voltaren gel cvs

anastasios soulis den bästa sommaren
gun heimer lars nylen
fredrik wenzel we are who we are
educational background
hitta sni nummer

Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid föreningsstämma sker öppet utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordföranden har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning med lika röstetal avgör lotten. Är ordföranden ej röstberättigad avgör lotten även vid öppen omröstning. Mom 4b)

Vid sluten omröstning med lika röstetal avgör lotten. Är ordföranden ej röstberättigad avgör lotten även vid öppen omröstning… Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad. För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. Begärd sluten omröstning Ja till motion antal 5, Nej till motion antal 37, en blank röst. 19. Stämman avslutades.